Android აპლიკაცია: ივარჯიშეთ ინტერნეტის გარეშე.
გადმოწერა →

აირჩიეთ კატეგორია:

#1477

რისთვისაა განკუთვნილი საერთო დანიშნულების გუთნები?

1 ერთწლიანი კულტურების მოყვანისათვის ნიადაგის მოსახნავად

2 საპლანტაჟო ხვნისათვის

3 ტორფიანი და ჭაობიანი ნიადაგების მოსახნავად

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

საერთო დანიშნულების გუთნები განკუთვნილია ერთწლიანი კულტურების მოყვანისათვის ნიადაგის მოსახნავად.